רישיון מתווך רכב ביבוא אישי מוטי בר-נס עד שנת 2023

חובה ע”פ  פרק ד יבוא רכב  סימן ה’   לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב על מי שעוסק בתיווך רכב ביבוא אישי לעבוד רק בתנאי שיש בידו רישון שניתן ע”י משרד התחבורה. ע”פ פרק י”ב לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב מי שפועל כמתווך רכב ללא רישיון קנס של 29,200 ש”ח + 5 אחוז של הקנס על כל יום שהוא ממשיך לעבוד ללא רישיון.

סעיף 69 לחוק הוא בעיניי הכי חשוב בעבודה זו

מתווך בייבוא אישי ינהג בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת כלפי לקוחותיו.

פרק ד יבוא סימן ה       –  חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב 

סימן ה’: עיסוק בתיווך בייבוא אישי
רישיון לתיווך
בייבוא אישי
68.(א)      מי שמתקיימים בו כל אלה זכאי לקבל רישיון לתיווך בייבוא אישי:
(1)       הוא יחיד תושב ישראל שהוא עוסק מורשה ולא הוכרז פושט רגל, או שהוא מועסק על ידי תאגיד רשום כדין שאחד מבעלי העניין בו לפחות ומנהלו הכללי הם תושבי ישראל;
(2)       הוא עמד בהצלחה בבחינות עיוניות שקבע השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר.
(ב)       בעל רישיון לתיווך בייבוא אישי המועסק על ידי תאגיד כאמור בסעיף קטן (א)(1), לא יהיה רשאי לעסוק בתיווך כאמור אלא במסגרת עבודתו בתאגיד.
(ג)       השר יקבע את סדרי הבחינות לקבלת רישיון לפי סעיף זה, דרך קבלת תוצאות הבחינות והשגה על תוצאותיהן.
מתווך בייבוא אישי – חובת נאמנות והגינות69.מתווך בייבוא אישי ינהג בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת כלפי לקוחותיו.
הסכם תיווך עם מייבא רכב
בייבוא אישי
70.(א)      מתווך בייבוא אישי יתקשר בהסכם תיווך בכתב עם מייבא רכב בייבוא אישי, שיכלול פרטים אלה: סוג הרכב, תיאור הרכב, תוספות לדגם הרכב ומחירן, ככל שישנן, שנת הייצור של הרכב, מוסך למתן שירותי תחזוקה לרכב בישראל ובלבד שהוא מוסך בעל רישיון לפי חוק זה, תקופת האחריות והיקפה, אם ניתנה אחריות לרכב, מועד הספקת הרכב, חובות המתווך כלפי המייבא, המחיר הכולל של הרכב, מחיר הרכב במדינה שממנה הוא מיובא, דמי התיווך, פרטי המתווך ומספר רישיונו, וכן אומדן לגבי סך כל תשלומי המסים החלים על הרכב או על מכירתו, לאחר שנקט את כל האמצעים הנדרשים, הסבירים בנסיבות העניין, לקבלת המידע בעניין זה מהגורם המוסמך לכך; בסעיף קטן זה, “מחיר כולל” –לרבות דמי משלוח והובלה,  ולמעט תשלומי המסים החלים על הרכב או על מכירתו, ובכלל זה מס ערך מוסף, אגרות או תשלומי חובה אחרים.
(ב)       מתווך בייבוא אישי ימסור למייבא הרכב העתק של הסכם התיווך עם חתימת ההסכם.
(ג)       השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע פרטים נוספים שמתווך בייבוא אישי חייב לכלול בהסכם לפי סעיף קטן (א).
תנאים לעניין תיווך בייבוא אישי71.מתווך בייבוא אישי לא יתווך בייבוא רכב שלא מתקיימים לגביו או לגבי מייבא הרכב בייבוא אישי התנאים למתן רישיון ייבוא לפי סעיף 33 או אם הרכב נמצא כבר בנמל בישראל או במחסן רשוי כהגדרתו בפקודת המכס.
מסירת מידע למייבא רכב72.מתווך בייבוא אישי ימסור למייבא רכב בייבוא אישי, לפני חתימת ההסכם לרכישת הרכב, מידע בכתב לגבי הרכב שהוא תיווך בייבואו, בעניינים אלה:
(1)       מספר הבעלים הקודמים של הרכב, לרבות בעל הרכב שממנו נרכש הרכב, וסוג פעילותם אם ישנו, ובכלל זה אם מדובר בתאגיד שעיסוקו החכרת רכב או השכרתו;
(2)       הגורם שממנו נרכש הרכב ומענו, אם אינו הבעלים של הרכב כאמור בפסקה (1);
(3)       מספר הקילומטרים של כלל נסיעות הרכב ממועד ייצורו;
(4)       שנת הייצור של הרכב ומועד רישומו לראשונה במדינת חוץ;
(5)       מצבו המכני של הרכב לרבות נזק בטיחותי, כהגדרתו לפי פקודת התעבורה, שנגרם לרכב;
(6)       תקלות בטיחות סדרתיות, אם ישנן;
(7)       תקופת האחריות לרכב והיקפה, אם ניתנה אחריות על ידי יצרן הרכב.
הגבלות לעניין הסכם לרכישת
רכב
73.מתווך בייבוא אישי, לרבות תאגיד שבבעלותו או תאגיד שבו מועסק מתווך כאמור, לא יהיה צד להסכם לרכישת רכב, במישרין או בעקיפין, בין מייבא הרכב בייבוא אישי למוכר הרכב במדינת החוץ.
תשלום בעד תיווך בייבוא אישי74.מתווך בייבוא אישי לא יקבל ממייבא רכב בייבוא אישי תשלום בעד התיווך, בכסף או בשווה כסף, בסכום העולה על הסכום שנקבע לכך בהסכם התיווך.
איסור שיווק רכב על ידי מתווך בייבוא אישי75.מתווך בייבוא אישי לא ישווק רכב ולא יפרסמו למכירה, למעט רכב הרשום על שמו לפי פקודת התעבורה.
הוראות לעניין חובות מתווך ומייבא רכב בייבוא אישי76.(א)      השר רשאי לקבוע חובות שיחולו על מתווך בייבוא אישי, נוסף על החובות הקבועות בחוק זה.
(ב)       אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מחובות מייבא רכב בייבוא אישי.