רישיון מתווך רכב ביבוא אישי מוטי בר-נס עד שנת 2023

חובה ע"פ  פרק ד יבוא רכב  סימן ה'   לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב על מי שעוסק בתיווך רכב ביבוא אישי לעבוד רק בתנאי שיש בידו רישון שניתן ע"י משרד התחבורה. ע"פ פרק י"ב לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב מי שפועל כמתווך רכב ללא רישיון קנס של 29,200 ש"ח + 5 אחוז של הקנס על כל יום שהוא ממשיך לעבוד ללא רישיון.

סעיף 69 לחוק הוא בעיניי הכי חשוב בעבודה זו

מתווך בייבוא אישי ינהג בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת כלפי לקוחותיו.

פרק ד יבוא סימן ה       –  חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב 

סימן ה': עיסוק בתיווך בייבוא אישי
רישיון לתיווך
בייבוא אישי
68.(א)      מי שמתקיימים בו כל אלה זכאי לקבל רישיון לתיווך בייבוא אישי:
(1)       הוא יחיד תושב ישראל שהוא עוסק מורשה ולא הוכרז פושט רגל, או שהוא מועסק על ידי תאגיד רשום כדין שאחד מבעלי העניין בו לפחות ומנהלו הכללי הם תושבי ישראל;
(2)       הוא עמד בהצלחה בבחינות עיוניות שקבע השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר.
(ב)       בעל רישיון לתיווך בייבוא אישי המועסק על ידי תאגיד כאמור בסעיף קטן (א)(1), לא יהיה רשאי לעסוק בתיווך כאמור אלא במסגרת עבודתו בתאגיד.
(ג)       השר יקבע את סדרי הבחינות לקבלת רישיון לפי סעיף זה, דרך קבלת תוצאות הבחינות והשגה על תוצאותיהן.
מתווך בייבוא אישי – חובת נאמנות והגינות69.מתווך בייבוא אישי ינהג בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת כלפי לקוחותיו.
הסכם תיווך עם מייבא רכב
בייבוא אישי
70.(א)      מתווך בייבוא אישי יתקשר בהסכם תיווך בכתב עם מייבא רכב בייבוא אישי, שיכלול פרטים אלה: סוג הרכב, תיאור הרכב, תוספות לדגם הרכב ומחירן, ככל שישנן, שנת הייצור של הרכב, מוסך למתן שירותי תחזוקה לרכב בישראל ובלבד שהוא מוסך בעל רישיון לפי חוק זה, תקופת האחריות והיקפה, אם ניתנה אחריות לרכב, מועד הספקת הרכב, חובות המתווך כלפי המייבא, המחיר הכולל של הרכב, מחיר הרכב במדינה שממנה הוא מיובא, דמי התיווך, פרטי המתווך ומספר רישיונו, וכן אומדן לגבי סך כל תשלומי המסים החלים על הרכב או על מכירתו, לאחר שנקט את כל האמצעים הנדרשים, הסבירים בנסיבות העניין, לקבלת המידע בעניין זה מהגורם המוסמך לכך; בסעיף קטן זה, "מחיר כולל" –לרבות דמי משלוח והובלה,  ולמעט תשלומי המסים החלים על הרכב או על מכירתו, ובכלל זה מס ערך מוסף, אגרות או תשלומי חובה אחרים.
(ב)       מתווך בייבוא אישי ימסור למייבא הרכב העתק של הסכם התיווך עם חתימת ההסכם.
(ג)       השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע פרטים נוספים שמתווך בייבוא אישי חייב לכלול בהסכם לפי סעיף קטן (א).
תנאים לעניין תיווך בייבוא אישי71.מתווך בייבוא אישי לא יתווך בייבוא רכב שלא מתקיימים לגביו או לגבי מייבא הרכב בייבוא אישי התנאים למתן רישיון ייבוא לפי סעיף 33 או אם הרכב נמצא כבר בנמל בישראל או במחסן רשוי כהגדרתו בפקודת המכס.
מסירת מידע למייבא רכב72.מתווך בייבוא אישי ימסור למייבא רכב בייבוא אישי, לפני חתימת ההסכם לרכישת הרכב, מידע בכתב לגבי הרכב שהוא תיווך בייבואו, בעניינים אלה:
(1)       מספר הבעלים הקודמים של הרכב, לרבות בעל הרכב שממנו נרכש הרכב, וסוג פעילותם אם ישנו, ובכלל זה אם מדובר בתאגיד שעיסוקו החכרת רכב או השכרתו;
(2)       הגורם שממנו נרכש הרכב ומענו, אם אינו הבעלים של הרכב כאמור בפסקה (1);
(3)       מספר הקילומטרים של כלל נסיעות הרכב ממועד ייצורו;
(4)       שנת הייצור של הרכב ומועד רישומו לראשונה במדינת חוץ;
(5)       מצבו המכני של הרכב לרבות נזק בטיחותי, כהגדרתו לפי פקודת התעבורה, שנגרם לרכב;
(6)       תקלות בטיחות סדרתיות, אם ישנן;
(7)       תקופת האחריות לרכב והיקפה, אם ניתנה אחריות על ידי יצרן הרכב.
הגבלות לעניין הסכם לרכישת
רכב
73.מתווך בייבוא אישי, לרבות תאגיד שבבעלותו או תאגיד שבו מועסק מתווך כאמור, לא יהיה צד להסכם לרכישת רכב, במישרין או בעקיפין, בין מייבא הרכב בייבוא אישי למוכר הרכב במדינת החוץ.
תשלום בעד תיווך בייבוא אישי74.מתווך בייבוא אישי לא יקבל ממייבא רכב בייבוא אישי תשלום בעד התיווך, בכסף או בשווה כסף, בסכום העולה על הסכום שנקבע לכך בהסכם התיווך.
איסור שיווק רכב על ידי מתווך בייבוא אישי75.מתווך בייבוא אישי לא ישווק רכב ולא יפרסמו למכירה, למעט רכב הרשום על שמו לפי פקודת התעבורה.
הוראות לעניין חובות מתווך ומייבא רכב בייבוא אישי76.(א)      השר רשאי לקבוע חובות שיחולו על מתווך בייבוא אישי, נוסף על החובות הקבועות בחוק זה.
(ב)       אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מחובות מייבא רכב בייבוא אישי.

 

ההבדלים בין מתווך רכב ביבוא אישי ליבואן זעיר   –   מאמר מאת מוטי בר-נס.

 

 

1.            ההבדל העיקרי בין שני המקצועות הוא

    א.             יבואן זעיר נחשב כיבואן מסחרי ורשאי לפרסם ולשווק רכב. נדרש הון הן לצורך קבלת הרישיון והן לצורך מימון העסקאות – רכישת הרכב.  הלקוח- רוכש הרכב לא יודע כמה עלה הרכב במקור ואפשר "להעמיס" רווח גדול יותר בלי שהלקוח יודע כמה.

    ב.              מתווך ביבוא אישי לא נחשב כיבואן מסחרי אלא כיועץ בתחום יבוא אישי, ואינו רשאי לפרסם ולשווק רכב.  הלקוח משלם ישירות לספק בחו"ל בעצמו והוא יודע בדיוק כמה עלה הרכב , והמתווך צריך לפרט בהסכם כמה כסף הוא מבקש להרוויח.  יש עוד מינוס בצינור הזה, הורדת ערך בסך 10% רק מכיוון שמדובר על יבוא אישי, וזה נרשם ברישיון הרכב כרכב ביבוא אישי,  ע"פ מחירו לוי יצחק.

2.            ההתייחסות בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 (להלן "חוק הרישוי) שונה  

    א.             יבואן זעיר,  " מי שעוסק בייבוא רכב ושיווקו ומייבא כלי רכב בהתאם להסכם עם אדם במדינות חוץ והיא בעל רישיון לפי סעיף 44.   "

44.    (א)  מי שמתקיימים בו כל אלה זכאי לקבל רישיון יבואן זעיר מאת המנהל:

(1)   הוא עוסק מורשה תושב ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל שאחד מבעלי העניין בו לפחות ומנהלו הכללי הם תושבי ישראל;

(2)   הוא התקשר בהסכם בכתב עם מוכר הרכב;

(3)   הוא הוכיח כי קיימת תשתית למתן שירותי תחזוקה לרכב כפי שקבע השר לעניין מוסכים הנותנים שירותים אלה;

(4)   הוא המציא אישור מרואה חשבון המעיד כי יש לו הון עצמי כפי שקבע השר, בהסכמת שר האוצר, בהתאם לסוג הרכב שהוא מייבא.

          (ב)  יבואן זעיר רשאי לייבא עד 20 כלי רכב בשנה בלבד.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א), המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, לסרב לתת רישיון לפי סעיף זה, אף אם התקיימו במבקש הרישיון התנאים לקבלת הרישיון, אם שוכנע כי יהיה בכך כדי לעקוף את המגבלה כאמור בסעיף קטן (ב), ובלבד שנתן למבקש הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו.

    ב.              מתווך ביבוא אישי, אינו יבואן מסחרי וכאמור, ומוגדר "בעל רישיון לפי סעיף 68 לתיווך ביבוא אישי".

68.    (א)  מי שמתקיימים בו כל אלה זכאי לקבל רישיון לתיווך בייבוא אישי:

(1)   הוא יחיד תושב ישראל שהוא עוסק מורשה ולא הוכרז פושט רגל, או שהוא מועסק על ידי תאגיד רשום כדין שאחד מבעלי העניין בו לפחות ומנהלו הכללי הם תושבי ישראל;

(2)   הוא עמד בהצלחה בבחינות עיוניות שקבע השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר.

          (ב)  בעל רישיון לתיווך בייבוא אישי המועסק על ידי תאגיד כאמור בסעיף קטן (א)(1), לא יהיה רשאי לעסוק בתיווך כאמור אלא במסגרת עבודתו בתאגיד.

          (ג)   השר יקבע את סדרי הבחינות לקבלת רישיון לפי סעיף זה, דרך קבלת תוצאות הבחינות והשגה על תוצאותיהן.

 

 

3.            כמובן שיש הבדלים בתקנות והנהלים  –  

    א.             יבואן זעיר – תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב), תשע"ז-2017 . והוראת נוהל  3/16 נוהל למתן רישיון כיבואן זעיר ואפיון תהליך הטיפול בבקשות לרישיון יבוא – עדכון מס' 9 15/3/2021

 

    ב.              מתווך ביבוא אישי  –  תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייבוא רכב ושיווקו, תיווך ביבוא אישי ואגרות), תשע"ז-2017 .  מקבל רישיון כמתווך ע"פ הוראת נוהל 4/16  הוצאת רישיון כמתווך בייבוא אישי עדכון מס' 1 מתאריך 22/1/2017 . למרות שנראה כאילו הנוהל יציב ואיתן הרי בפועל מתווך פועל ע"פ הוראות נוהל 02/12 נוהל למתן רישיון יבוא אישי של רכב נוסעים פרטי מסוג 1M , רכב נכה מסוג 2M , אוטובוס זעיר 2M, אופנוע מסוג L , רכב מסחרי מסוג 1N עדכון מס' 21 מתאריך 18.1.2021 . עינינו הרואות כי הנוהל השתנה כל כך הרבה פעמים ומעיד על כשל בסיסי על כותבי הנוהל והניתוק שלהם מהשטח ומענף יבוא אישי.  

4.            באופן מעשי אם מבקשים לראות בעין את ההבדלים .

    א.             יבואן זעיר – לא צריך לעשות מבחן אבל חייב לעמוד בתנאי סף של הון עצמי בסך של 800,000 ₪ (יבואן אופנועים רק 200,000 )  

    ב.              מתווך ביבוא אישי  –  חייב לעשות מבחן , חייב להיות עוסק, אבל לא חייב בתנאי סף של הון עצמי.

5.            סיכום  .

    א.             יבואן זעיר – מתאים לסוחר, וגם חייב לדעת לטפל בבירוקרטיה, אישית אני לא יודע להיות סוחר ולכן לא פועל בצינור הזה, כמו גם יש את עניין ההון הנדרש, שגם כאן אני לא עומד בזה.   היבוא נעשה על שם היבואן זעיר.

    ב.              מתווך ביבוא אישי  –  חייב "לשחות בבירוקרטיה" לעשות מבחן צריך לשבת וללמוד חומר רב אני מאוד ממליץ על הקורס של לשכת המסחר – עדי יניב  , היבוא נעשה על שם המייבא.

 

6.            תודה לאסף ש.   על שאלתו , ולחברים אחרים ששאלו אותי את אותה שאלה. אני נותן שירותי ייעוץ ומידע לכלל הציבור בגלל שמשרד התחבורה לא טורח לעשות זאת ואני לקחתי על עצמי את המשימה לעודד את היבוא האישי ואת התחרות בענף הרכב, בעיקר בגלל העובדה שמשרד התחבורה ופקידים בכירים כמו מר אבנר פלור לא ממלאים את תפקידם ובפועל פועלים כגיס חמישי נגד האינטרס הציבורי ועושים ככל לאל אשר בידם לעשות כדי לפגוע בתחרות בענף הרכב בישראל.

 

7.            אם לאחר קריאת המאמר יש עדיין הערות / הארות או שאלות כלליות אתם מוזמנים לשלוח לי בווטאסאפ. אם רוצים שאתקשר נא להודיע בווטאסאפ. להשתדל לא להתקשר אליי.

 

8.            אני לשירותכם תמיד

 

בחירום  24/7   אם נמצאים במשרד הרישוי, מכון רישוי, מכס

                           צריכים גרירת שטח באזור ירושלים   בטלפון      050-9009700

 

  לא בחירום        אנא רק בווטאסאפ או במייל   [email protected]

 

 

   

                                                           בברכה,      

 

                                                                                                                 מוטי בר-נס