עיצום כספי שמטיל משרד התחבורה, לא ללכת לשלם, לקרוא קודם את תקנות ההפחתה לעיצום הכספי ראה תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), תשע"ז-2017.

קיבלת עיצום כספי ממשרד התחבורה הכי טוב תתקשר אליי, תקבל ייעוץ קצר בחינם. ואם תרצה אשמח לתת שירות של תגובה להודעה על עיצום כסים, ואח"כ גם ייעוץ לגבי ערעור נגד העיצום הכספי לבית משפט השלום. בכל מקרה אתה חייב לקרוא כאן על תקנות ההפחתה לעיצום כספי שמטיל משרד התחבורה.

אני לא אוהב את משרד התחבורה! במשך 10 שנים משנת 2005 ניהלתי איתם מערכה משפטית כדי שיאפשרו לי יבוא אישי של רכב לעיסוקי כמורה דרך. במהלך השנים האלה ראיתי כי המנהלים הכי בכירים במשרד התחבורה לא דואגים לאזרח הקטן אלא ממש פועלים כגיס חמישי לטובת יבואני הרכב. ובעל התפקיד שהכי אני לא סובל במשרד התחבורה זה מר אבנר פלור האיש שבמו ידיו אחראי עד היום לכשל בתחרות בענף הרכב. במקום להעיף אותו מהמשרד, לאחרונה קודם להיות ראש מינהל תשתיות שיעשה נזק בתחום שאין לו כל השכלה וכל הבנה. הסיבה היחידה שהוא מונה זה קשריו למירי רגב השרה ולליכוד.

עיצום כספי שמוטל ע"י משרד התחבורה בתיאוריה נועד לתכלית ראויה. אבל כאשר המכשיר הזה נופל לידיים מושחתות כמו מר אבנר פלור הוא משתמש בו כדי להעניש מי שאינו חפץ ביקרו. הוא הטיל עליי עיצום כספי שבוטל ע"י בית המשפט. והסיבה העיקרית שבית המשפט ביטל את העיצום היתה תקנות ההפחתה. מר אבנר פלור לא התחשב בתקנות ההפחתה, ובית המשפט שלח אותו לעשות שיעורי בית.

באותה הזדמנות גם תיקנתי את נוהל יבוא אישי של רכב שהגיס החמישי אבנר פלור שלח רכב עם ריקול לתיקון בארץ המוצא, ולא בישראל. מדובר על עלויות נבזיות לתיקון ריקול שנעשה חינם בארץ לתיקון בחו"ל. כיום אם "קפץ" ריקול לרכב ביבוא אישי ניתן לתקן בארץ ולא צריך לשלוח לחו"ל כדי לתקנו.

עיצום כספי זה לא נעים, אבל בישראל, כמו בכל העולם, חייבים את הכלי הזה.

כשמטילים עליך עיצום כספי בצדק, אם לא בצדק ישר ללכת לבית משפט. אבל אם קיבלת עיצום כספי ממשרד התחבורה בצדק, אפשר לקבל "הנחה" על העיצום הכספי. "ההנחה" לעיצום הכספי מוגדרת היטב בתקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), תשע"ז-2017 מה שמכונה תקנות ההפחתה .

אמנם "ההנחה" בתקנות ההפחתה לעיצום הכספי שמטיל משרד התחבורה תלויה בטוב ליבו של המנהל שהטיל את העיצום הכספי, אבל כבוד המנהל חייב להגיב על כל בקשה ע"פ תקנות ההפחתה לעיצום הכספי שמטיל כל בעל סמכות במשרד התחבורה.

אז לפני שאתם ממהרים לשלם את העיצום הכספי שהטיל עליכם משרד התחבורה, ובעת שאתם כותבים את תגובתכם להודעה על עיצום כספי ששולח משרד התחבורה לפני שהוא שולח את העיצום הכספי, תקראו כאן את תקנות ההפחתה.

בכל מקרה אם קיבלתם עיצום כספי ממשרד התחבורה ממליץ לכם ליצור איתי קשר, אני עוזר גם ללא תשלום בהיקף של זמן קצר. , וכמובן גם בתשלום שתלוי בהיקף ההשקעה שאני משקיע בטיפול בערעור על העיצום הכספי שהטיל משרד התחבורה עליכם.

פניתי ליועצת המשפטית של משרד התחבורה כדי שזו תכניס נוהל קבוע בעת שליחת הודעה על עיצום כספי ממשרד התחבורה. כך שבהודעה על העיצום הכספי ששולח משרד התחבורה תהיה הפניה לתקנות ההפחתה. כתבתי לה שמלבד החובה ע"פ כללי המינהל התקין, החוק וההגינות. ההפניה לתקנות ההפחתה יכולה לחסוך ערעור לבית משפט בעניין העיצום הכספי, מה שיביא לחיסכון משאבים הן למי שקיבל את העיצום הכספי, אבל גם למשרד התחבורה שמטיל את העיצום הכספי.

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), תשע"ז-2017

תוכן ענינים

סעיף 1הגדרותGo2
סעיף 2הפחתת סכומי העיצום הכספיGo2
סעיף 3הפחתה של נסיבות אישיותGo2
סעיף 4הפחתה בשל כמה נסיבותGo2
סעיף 5הפחתה בשל מחזור עסקאותGo2

 תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), תשע"ז-2017*

   בתוקף סמכותי לפי סעיף 208 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 (להלן – החוק), בהסכמת שרת המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "אגודה שיתופית" – אגודה רשומה כהגדרתה בפקודת האגודות השיתופיות;

          "אישור" – כל אחד מאלה:

(1)   לעניין מי שחייב לפי דין במינוי רואה חשבון מבקר כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 – אישור שנתן רואה החשבון המבקר שמונה כאמור, המבקר את הדוחות הכספיים השנתיים;

(2)   לעניין מי שהוא אגודה שיתופית – אישור לפי פסקה (1) או אישור של מי שביקר את חשבונותיה לפי פקודת האגודות השיתופיות;

(3)   לעניין מי שאינו כאמור בפסקאות (1) או (2) – אישור שנתן רואה חשבון או אישור תואם לאמור במסמך שהוגש במסגרת פעולת הייצוג של יועץ מס מייצג;

          "יועץ מס מייצג" – כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005;

          "מחזור עסקאות" – כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.

הפחתת סכומי העיצום הכספי

2.       המנהל רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:

(1)  המפר לא הפר כל הוראה מהוראות החוק או לפיו בשלוש השנים שקדמו להפרה (להלן – הפרה ראשונה) – 50%; לא הפר את אותה הוראה בשלוש השנים שקדמו להפרה – 25%;

(2)  המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה ועל הפסקתה למנהל – 30%;

(3)  המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של המנהל – 30%.

הפחתה של נסיבות אישיות

3.       ראה המנהל, לגבי מפר שהוא יחיד, שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי או שהתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, רשאי הוא להפחית למפר את סכום העיצום הכספי בשיעור של 35%.

הפחתה בשל כמה נסיבות

4.       התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנות 2 ו-3 רשאי המנהל להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה לא יעלה על 90% מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה אם היתה זו הפרה ראשונה, ועל 75% ממנו, אם היתה זו הפרה שאיננה הפרה ראשונה.

הפחתה בשל מחזור עסקאות

5.       (א)  מצא המנהל שסכום העיצום הכספי עולה על 20% ממחזור העסקאות הכולל של המפר, רשאי הוא להפחית את הסכום ל-20% ממחזור העסקאות הכולל שלו; ואולם מפר שהמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים, רשאי המנהל להפחית את סכום העיצום הכספי שלו ל-5% ממחזור העסקאות הכולל שלו.

          (ב)  תקנת משנה (א) תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2 ו-3 ובין אם לאו.

          (ג)   מפר המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי תקנה זו, יגיש למנהל אישור, לעניין גובה מחזור העסקאות שלו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי.

כ"ד בניסן התשע"ז (20 באפריל 2017)                                 ישראל כ"ץ

                                                                                               שר התחבורה והבטיחות בדרכים

 


* פורסמו ק"ת תשע"ז מס' 7824 מיום 12.6.2017 עמ' 1206.