תצהיר לרישיון יבוא אישי לרכב  חייבים לעשות לפי סעיף 33 לחוק רישוי שירותי רכב ומקצועות בענף הרכב

 תצהיר למייבא רכב ביבוא אישי נגיש למילוי בוורד

יבוא אישי רכב בתקינה אירופית דפים 1-4, בתקינה אמריקאית יש להוסיף דף 5 בעניין פנסי חזית

במילוי התצהיר יש לשים לב

  1. למלא פרטים  באופן ברור וללא שגיאות. אם יש שגיאה הפקידים יבקשו ממך לעשות הכל מחדש.
  2. הדבר הכי חשוב בתצהיר זה תאריך ייצור, התאריך מפורט בטופס ה DATA CARD , בשום מקום אחר אין את התאריך ייצור.
  3. סעיף 4 האם קיבלת עזרה / שירות ממישהו שימו לב רק בעל רישון מתווך יכול לתת עזרה .
  4. סעיף 8 אם הרכב מיובא ע"י יבואן ישיר הטופס שממלאים באינטרנט הינו אישור יבוא, לא מיובא ע"י יבואן צריך טופס רישיון יבוא.
  5. RECALL מופיע ב FAXCAR  אל תסתבכו עם זה , חייבים לתקן כל תיקון בחו"ל, תביאו לארץ רכב עם RECALL  ישלחו לכם אותו  בחזרה לחו"ל.
  6. התצהיר של הפנסים זה בלעגן לא קטן, כרגע צריך לפרק את הפנס לאישור במעבדה, או לתת למעאכר מתמחה שזה הרבה יותר פשוט.

 

ייבוא רכב לשימוש אישי – תנאים למתן רישיון ייבוא רכב33.(א)      בסעיף זה, "רכב" – רכב מסוגים אלה:
(1)       רכב נוסעים מסוג M1;
(2)       רכב נוסעים מסוג M2 המיועד לאדם עם מוגבלות פיסית הזקוק לרכב מסוג זה בשל מוגבלותו, או רכב מהסוג האמור שהוא אוטובוס זעיר כמשמעותו לפי פקודת התעבורה;
(3)       אופנוע;
(4)       מכונה ניידת;
(5)       רכב מסחרי מסוג N1.
(ב)       המבקש לייבא רכב לשימוש אישי זכאי לקבל רישיון ייבוא רכב, לרכב אחד בשנה, בהתקיים כל אלה:
(1)       הרכב מיועד לשימושו האישי או המשפחתי, ואם הוא עוסק – הרכב מיועד להסעת נוסעים בשכר או להובלת טובין בשכר לשימושו העסקי-עצמי;
(2)       חלפה לפחות שנה מהמועד שבו ייבא המבקש רכב לשימוש אישי או עסקי-עצמי לפי סעיף זה; על אף האמור, השר רשאי לקבוע נסיבות מיוחדות שבהן ניתן יהיה לייבא יותר מרכב אחד בשנה;
(3)       לא חלפו שנתיים ממועד ייצור הרכב עד מועד רישומו בישראל;
(4)       הרכב כשיר לרישום במדינות האיחוד האירופי, בארצות הברית או בקנדה, ועומד בהוראות לפי פקודת התעבורה ובהוראות לעניין בטיחות הרכב והגנה על הסביבה לפי כל דין;
(5)       הרכב הוא מתוצר המיובא על ידי יבואן ישיר; השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע סוגי תוצרים נוספים שניתן יהיה לייבא לפי סעיף זה בתנאים כפי שיקבע כאמור;
(6)       הרכב עומד בדרישות כאמור בסעיף 32(3) ו-(4);
(7)       הוא התחייב להביא את הרכב לתיקון אם תתגלה תקלת בטיחות סדרתית לאחר ייבוא הרכב ושחרורו מבית המכס וכל עוד הרכב בבעלותו;
(8)       הוא מסר הצהרה –
(א)      בדבר קבלה או אי-קבלה של שירות ממתווך בייבוא אישי, ואם קיבל שירות כאמור – מסר את הסכם התיווך לפי סעיף 70 ומידע לגבי הרכב לפי סעיף 72;
(ב)       כי למיטב ידיעתו קיימת תשתית תחזוקה ומוצרי תעבורה לתיקון ותחזוקה של הרכב, ובלבד שלא יידרש לתקן את הרכב במוסך מסוים או במוסך של עוסק מסוים.
(ג)       על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא ייבא אדם רכב לפי סעיף זה למטרת מכירתו או השכרתו כדרך עיסוק, למעט רכב שהוא מְעוֹנוֹעַ; בסעיף קטן זה, "מְעוֹנוֹעַ" – קרון מגורים נייד שהוא נגרר או ממונע.
(ד)       השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע כי הוראות סעיף זה יחולו גם על ייבוא לשימוש אישי או עסקי-עצמי של רכב אספנות כמשמעותו לפי פקודת התעבורה, בשינויים או ללא שינויים כפי שיקבע, ובכלל זה רשאי הוא לקבוע תנאים אחרים למתן רישיון ייבוא לרכב לפי סעיף קטן זה.
(ה)      הרשות המוסמכת לייבוא תפרסם באתר האינטרנט של המשרד הודעה מפורטת שתכלול את כל הדרישות לייבוא רכב לפי סעיף זה.